June 7, 2016

Rahoituksen sopimusehdot

Osamaksukaupan sopimusehdot

 

1. Rahoitus ja kauppaehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajakaupassa kuluttajansuojalain (38/78) 7 luvun säännöksiä ja muussa kaupassa osamaksukauppalain (91/66) säännöksiä. Osamaksusopimuksesta käytetään jäljempänä nimitystä “sopimus”. Mitä jäljempänä sanotaan ostajasta, sovelletaan kaikkiin ostajiin, kun taas mitä jäljempänä sanotaan kuluttajaostajasta sovelletaan vain silloin, kun ostaja on kuluttaja. Kauppaehtojen osalta noudatetaan myyjän ja ostajan välisessä suhteessa 1.4.2009 päivitettyjä Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (Aune) laatimia “Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja”. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä”ajoneuvo”.
Myyjästä ja mikäli sopimus on siirretty, myyjän siirronsaajasta, käytetään jäljempänä nimitystä “luotonantaja”, ellei asiayhteys toisin edellytä.

2. Sopimuksen panttaus ja siirto

Myyjällä on oikeus pantata ja siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen, mukaan lukien ajoneuvonomistusoikeus, kolmannelle, esimerkiksi rahoitusyhtiölle, jolla on oikeus siirtää se edelleen. Sopimuksen siirrosta pitää ilmoittaa ostajalle. Jos myyjä on siirtänyt sopimuksen, ostajan pitää maksaa sopimuksenmukaiset maksut siirtoilmoituksen jälkeen siirronsaajalle. Mikäli sopimus on siirretty, myyjällä tai muulla siirtäjällä ei ole enää ajoneuvon takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta.
Ostaja ei saa luovuttaa osamaksulla ostettua ajoneuvoa vaihtoajoneuvoksikaan ilman luotonantajan kirjallista suostumusta niin kauan kuin ostajalla on tähän sopimukseen perustuvia maksuvelvoitteita. Ostaja ei saa siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle muutoin kuin
luotonantajan kirjallisella suostumuksella ja asettamilla ehdoilla. Luotonantajalla on oikeus periä siirrosta hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio.

3. Omistusoikeus

Luotonantaja pidättää itselleen omistusoikeuden myytyyn ajoneuvoon kaikkine lisävarusteineen, kunnes ajoneuvon kauppahinta ja autovero, korko rahoitettavalle osalle ja kaikki rahoitukseen liittyvät maksut ja palkkiot on täysin maksettu ja ostajan muutkin ajoneuvoa koskevat maksuvelvoitteet, kuten vakuutus- ja rekisteröintimaksut sekä korjauksista, varaosista, lisälaitteista ja tarvikkeista johtuvat maksut on kokonaisuudessaan maksettu. Omistuksenpidätysehto koskee myös varusteita ja lisälaitteita, jotka kauppaan kuuluvina ilman eri veloitusta toimitetaan myydyn ajoneuvon täydennykseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi. Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahinnan osaa ei kuitata maksetuksi tämän sopimuksen allekirjoittamisella, vaan maksusta on laadittava erillinen kuitti.
Ostaja vastaa pysäköintivirhemaksujen, ajoneuvoveron sekä muiden vastaavien verojen ja maksujen suorittamisesta sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu. Ostaja ei saa ilman luotonantajan kirjallista suostumusta myydä tai vuokrata ajoneuvoa taikka viedä sitä Suomen rajojen ulkopuolelle. Ostaja ei saa muutoinkaan luovuttaa ajoneuvoa edelleen ilman luotonantajan kirjallista suostumusta muutoin kuin tilapäisesti. Ostajan on ilmoitettava välittömästi luotonantajalle, jos ajoneuvoa uhkaa ulosmittaus, takavarikko, elinkeinonharjoittajan myyntioikeuslain (688/88) nojalla tapahtuva myynti tai muu luotonantajan oikeutta loukkaava toimenpide tai ostajaa itseään uhkaa konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely taikka muu hänen maksukykyynsä olennaisesti vaikuttava toimenpide. Ostajan on estettävä mainittujen toimenpiteiden ja järjestelyjen vaikutukset ajoneuvoon esittämällä tämä sopimus todisteena luotonantajan omistuksenpidätysehdosta.

4. Korko ja palkkiot

Luoton korko on kiinteä. Koron laskemistapa ilmoitetaan ostajalle sopimuslomakkeella ja osamaksuerien maksuohjelmassa.
Luotonantajalla on oikeus periä ostajan pyynnöstä tehtävän sopimukseen liittyvän muutoksen tai palvelun johdosta muita maksuja ja palkkioita luotonantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Luotonantajan pitää ilmoittaa hinnaston muutoksesta kuluttajaostajalle pysyvällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa.

5. Ajoneuvon huolto ja kunnossapito

Ostaja sitoutuu pitämään ajoneuvon kunnossa sekä huoltamaan ja korjaamaan sitä valmistajan ja myyjän antamien huolto- ja käyttöohjeiden sekä takuuehtojen mukaisesti. Ostaja ei saa muuttaa ajoneuvoa rakenteellisesti tai sen verotukselliseen asemaan vaikuttavalla tavalla. Ostaja vastaa tekemistään muutoksista aiheutuneista kustannuksista. Luotonantajalla on oikeus tarkastaa ajoneuvo, mikäli se voidaan toteuttaa aiheuttamatta ostajalle kohtuutonta haittaa. Ajoneuvolla ei saa osallistua muihin kuin liikenneturvallisuus-,taloudellisuus- tai vastaaviin kilpailuihin ja koulutuksiin.

6. Vakuutukset

Mikäli ostaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa tai irtisanoo vakuutuksen vastoin sopimuksen ehtoja, luotonantajalla on oikeus hakea takaisinottoa ja tilitystä jäljempänä 10 b. kohdassa tarkoitetulla tavalla. Vakuutusyhtiöllä on oikeus ilmoittaa luotonantajalle, jos ostaja on irtisanonut tämän sopimuksen ehtojen mukaisen vakuutuksen ennen kuin ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt ostajalle tai jos vakuutusyhtiö on samana aikana irtisanonut vakuutuksen ostajan maksulaiminlyöntien johdosta. Vahinkotapahtuman sattuessa ostajan pitää tehdä vakuutusehdoissa edellytetyt ilmoitukset vakuutusyhtiölle. Luotonantajalla on ostajan sijasta oikeus vahingon sattuessa nostaa ajoneuvoa koskeva vakuutus tai vahingonkorvaus ja sillä kuitata kaikki tähän sopimukseen perustuvat saatavansa ostajalta.

7. Rekisteröinti

Ajoneuvon omistajaksi ajoneuvorekisteriin merkitään luotonantaja, ellei luotonantaja ole toisin määrännyt. Haltijaksi ajoneuvorekisteriin merkitään ostaja. Mikäli ajoneuvoa käyttää säännöllisesti ostajan taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi joku muu, ostajan pitää huolehtia, että myös tällainen käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin haltijaksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tällaisesta käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle. Luotonantajalla on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia ajoneuvon rekisteröintitietoihin ja veloittaa ostajaa tästä palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Ellei toisin sovita, ostaja tekee omistusoikeuden siirtymistä koskevan ilmoituksen ajoneuvorekisteriin sen jälkeen kun omistusoikeus on siirtynyt hänelle.

8. Kuluttajaostajan oikeus peruuttaa sopimuksen mukainen luotto ja liitännäissopimuksen raukeaminen

Kuluttajaostajalla on oikeus peruuttaa sopimuksen mukainen luotto ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona ostaja on saanut kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen sopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoituksen olisi hyvä olla yksilöity ja sisältää ainakin ostajan nimi, henkilötunnus ja ajoneuvon tunnistetiedot sekä ostajan allekirjoitus.
Peruuttaessaan sopimuksen kuluttajaostaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jona luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos luotonantaja on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, luotonantajalla on oikeus saada korvaus kuluttajaostajalta myös tällaisista maksuista.
Kuluttajaostajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava luotonantajalle tämän sopimuksen mukainen velkaosuus käteishinnasta sekä suoritettava edellä mainitut korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.
Sopimuksen mukaisen luoton peruuttaminen ei vapauta kuluttajaostajaa ajoneuvoa koskevan kauppasopimuksen mukaisista velvoitteista.
Kuluttajaostajan peruuttaessa luottosopimuksen peruuntuvat myös luottosopimukseen liittyvät muut luotonantajan tai luotonantajan yhteistyökumppanin tarjoamat liitännäissopimukset. Jos kuluttajaostaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa sopimuksen mukaisen luoton peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä luotonantajalle pysyvällä tavalla 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

9. Ennenaikainen maksu, maksuohjelman muuttaminen ja lyhennystaulukko

Ostaja saa halutessaan maksaa koko luoton ennakolta luotonantajalle. Kuluttajaostajalla on lisäksi oikeus maksaa osa luotosta ennakolta luotonantajalle. Tällöin kuluttajaostajan on kuitenkin etukäteen ilmoitettava luotonantajalle pysyvällä tavalla halustaan tehdä sovitusta maksusuunnitelmasta poikkeava ylimääräinen lyhennys, muutoin luotonantaja kohdistaa sopimuksen mukaisen maksuerän ylittävän määrän luotonantajan etukäteen kuluttajaostajalle pysyvällä tavalla ilmoittamalla tavalla. Luotonantajan saatava lasketaan kuluttajakaupassa kuluttajansuojalain 7 luvun 27 §:ssä ja muussa osamaksukaupassa osamaksukauppalain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Luotonantaja saa periä kuluttajaostajalta korvauksen luoton tai sen osan ennenaikaisesta maksamisesta silloin, kun luotto on sovittu kiinteäkorkoiseksi ja luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana yli 10 000 euroa.
Korvauksen määrä on enintään yksi (1) prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä tai, jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä sopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin vuosi, puoli (½) prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvaus erääntyy maksettavaksi luoton maksun yhteydessä. Ostaja ja luotonantaja voivat sopia maksuohjelman tai muun sopimusehdon muuttamisesta sopimuskauden aikana. Luotonantajalla on oikeus periä tehdystä muutoksesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio.
Kuluttajaostajalla on oikeus valita ilmoittamalla luotonantajalle pysyvällä tavalla, mitä useammista saman luotonantajan saatavista hänen suorituksellaan lyhennetään. Kuluttajaostajalla on oikeus saada pyynnöstä maksutta lyhennystaulukko milloin tahansa sopimussuhteen kestäessä.

10. Maksun laiminlyönnin ja ostajan muun sopimusrikkomuksen seuraamukset

Mikäli ostaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksu- tai muun velvoitteensa, saattaa luotonantajalle syntyä oikeus rekisteröidä maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin, oikeus ottaa ajoneuvo takaisin tilityksen toimittamista varten ja oikeus periä viivästyskorkoa sekä perimiskulut.
Luotonantaja antaa ostajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymisen ja syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi.

10a. Viivästyskorko ja perimiskulut

Viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista osamaksueristä ja muista saatavista määräytyy korkolain (633/82) mukaisesti. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin luotonantajan luotosta perimä korko enintään 180 vuorokautta koko luoton erääntymisestä kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomion antamiseen saakka Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Muussa kuin kuluttajakaupassa viivästyskoron määrästä voidaan myös sopia. Ostaja on lisäksi velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut saatavien perinnästä annetun lain (513/99) mukaisesti.

10b. Takaisinotto ja tilitys

Koko ostajan jäljellä oleva luotto korkoineen ja rahoitukseen liittyvine muine maksuvelvoitteineen erääntyy maksettavaksi ja luotonantaja on oikeutettu vaatimaan ajoneuvon luovuttamista takaisin tilityksen toimittamista varten, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä kuluttajakaupassa vähintään kuukauden ja muussa kaupassa neljätoista (14) päivää eräpäivästä lukien ja on edelleen suorittamatta, ja kysymyksessä on

  • erä, joka on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) luottohinnasta, tai
  • erä, joka on yhdessä aikaisemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia luottohinnasta, tai
  • koko jäännössaatava.

 
Luotonantajalla on oikeus saattaa edellä määrätty toimenpide viivästyneen maksun määrästä riippumatta voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisessa määrin edelleen suorittamatta.
Luotonantajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saattaa voimaan edellä mainittua toimenpidettä, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajaostajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta ostajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Luotonantajalla on oikeus ajoneuvon takaisin ottamiseen ja tilityksen toimittamiseen myös silloin, kun ostaja on jättänyt ottamatta tai irtisanonut sovitut vakuutukset taikka jos vakuutusyhtiö on irtisanonut vakuutukset ostajan maksulaiminlyöntien johdosta. Luotonantajalla on sama oikeus, jos ostaja muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aloittaa toimenpiteet, jotka johtaisivat ajoneuvon hävittämiseen, turmelemiseen, ajoneuvon katoamiseen tai sen arvon alenemiseen kulumisen, pilaantumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi Erääntyminen tulee voimaan erääntymisilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Kuluttajakaupassa erääntyminen tulee kuitenkin voimaan aikaisintaan neljän (4) viikon tai, jos kuluttajaostajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajaostajalle. Jos ostaja maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen ennen erääntymistä, erääntyminen raukeaa. Luotonantajan pitää viivästynyttä maksua tai muuta sopimusrikkomusta koskevissa muistutuskirjeissä ja erääntymisilmoituksessa muistuttaa ostajaa ajoneuvon luovutusta koskevista rajoituksista (sopimuksen 2 ja 3 kohdat).
Tilitys toimitetaan kuluttajakaupassa kuluttajansuojalain 7 luvussa 36 §:ssä ja muussa kaupassa osamaksukauppalaissa tarkoitetulla tavalla. Jos luotonantaja ja ostaja eivät pääse sopimukseen tilityksessä, luotonantajan pitää viivytyksettä pyytää virka-apua ajoneuvon takaisinottamiseksi ja tilityksen suorittamiseksi ostajan kotipaikan tai ajoneuvon sijaintipaikan ulosottomieheltä. Tällöin ulosottomies laskee luotonantajan saatavan ja määrää ajoneuvon takaisinottoarvon. Ulosottomiehen päätöksestä voidaan valittaa ulosottokaaressa (705/07) säädetyllä tavalla.

10c. Maksuhäiriömerkintä

Maksun laiminlyönti saadaan ilmoittaa rekisteröitäväksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla sen jälkeen kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, jolleivat luotonantaja ja ostaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Luotonantajan on lähetettävä ostajalle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa muistutetaan maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä saattaa vaikeuttaa tulevaa luotonsaantia.

11. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Luotonantajalla on oikeus tarkastaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla ja tunnistaa ostaja luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/07) 135 §:ssä ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/08) tarkoitetulla tavalla. Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person eli PEP) pidetään edellä mainitun lain 20§:ssä tarkoitettua henkilöä tai tällaiseen henkilöön läheisessä suhteessa olevaa henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä toisessa valtiossa.
Ostajan pitää ilmoittaa välittömästi luotonantajalle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Luotonantajan ilmoitukset ostajalle voidaan pätevästi tehdä ostajan tätä sopimusta tehtäessä ilmoittamaan osoitteeseen, ellei ostaja ole todistettavasti ilmoittanut uutta täydellistä osoitettaan.

12. Myyjän ja luotonantajan vastuu virhetilanteessa

Ajoneuvossa ilmenevien virheiden osalta noudatetaan Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja. Ostajan tulee tehdä virheilmoitus myyjälle tai tilaus- ja kauppasopimusehdoissa mainitulle muulle vastuutaholle. Kuluttajaostajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:ssä tarkoitettu oikeus vaatia myyjän sopimusrikkomuksen johdosta hyvitystä myös luotonantajalta, jolle sopimus on siirretty. Luotonantaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan kuluttajaostajalle enempää kuin on saanut tältä maksuina. Kuluttajaostajalla on asiasta luotonantajalle ilmoitettuaan oikeus pidättäytyä sovittujen maksuerien maksamisesta virhettä vastaavalla määrällä. Kuluttajaostaja vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä aiheutuneista viivästys- ja muista seuraamuksista.

13. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saada tietoa ja apua myös kuluttajaneuvonnasta (www.kuluttajavirasto.fi). Kuluttajaostaja voi myös saattaa asian kirjallisesti käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa erimielisyyden ratkaisemiseksi suosituksen. Jos luotonantaja on Finanssivalvonnan valvottava, voi kuluttajaostaja tai pienyritys kääntyä myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan puoleen (www.fine.fi).
Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Muissa kuin kuluttajakaupoissa kanne voidaan nostaa myös Helsingin käräjäoikeudessa. Jos ostajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, kanne pitää nostaa Helsingin käräjäoikeudessa.

14. Valvontaviranomainen

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksien noudattamista valvovat Kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintoviranomaiset sekä myös Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi) silloin, kun luotonantajana on Finanssivalvonnan valvottava.